Development, structural validity, reliability, responsiveness and interpretability of a patient reported outcome measurement instrument for measuring pshysical functioning in geriatic rehabilitation patients (WC2016-025)

Background

Starting date: 01/06/2016

Voor kwetsbare oudere patiënten, die na een ziekenhuisopname of een medisch-specialistische behandeling  nog niet in staat zijn om terug te keren naar huis, bestaat de mogelijkheid om te revalideren in een verpleeghuis. Dit wordt geriatrische revalidatie zorg (GRZ) genoemd en is gedefinieerd als “geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag-belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang, en met als ultieme doel terugkeer naar huis” (Verenso, 2009).  Het doel om patiënten weer terug te laten keren naar hun oude woonsituatie, wordt bewerkstelligd door herstel van zowel het fysiek functioneren als de zelfredzaamheid.

 

Aangezien het kwetsbare patiënten betreft die eveneens laag belastbaar zijn, is het in de geriatrische revalidatie van wezenlijk belang patiëntgericht te werken om zo efficiënt mogelijk te revalideren. Een belangrijk onderdeel van patiëntgericht werken in de geriatrische revalidatie is goal setting. Dit houdt in het proces van onderhandelen met de patiënt over zijn revalidatiedoelen en het vaststellen van deze doelen. In een recente Cochrane review werd gekeken naar het effect van goal setting specifiek bij volwassen patiënten, die revalideerden na een verworven aandoening (Levack, et al., 2015). De auteurs concludeerden dat goal setting inderdaad voor gunstige resultaten kan zorgen bij deze revalidatiepatiënten. Er moet dus voorzichtig omgegaan worden met de conclusies van deze review, dat wil zeggen dat de resultaten niet zondermeer geëxtrapoleerd kunnen worden naar de geriatrische revalidatie. In Nederland is er vooralsnog geen algemeen geaccepteerde goal setting methode in de geriatrische revalidatie zorg.

 

Een ander belangrijk onderdeel van patiëntgericht revalideren is het goed evalueren van de voortgang gedurende de revalidatie. Het hoofddoel van GRZ is, zoals eerder vermeldt, de terugkeer naar de oude woonsituatie. Dit hoofddoel wordt bereikt door het herstellen van het fysiek functioneren en van de zelfredzaamheid. De mate en het niveau waarin deze subdoelen bereikt moeten worden zal erg verschillen en afhangen van de individuele situatie en voorkeur van de patiënt. Het is dus van belang om niet alleen puur de voortgang te meten, maar om met name de voortgang te evalueren die door de patiënt als belangrijk wordt ervaren. Dit betekent dat de mate van voortgang bepaald zou moeten worden door het meewegen van de visie van de patiënt op zijn voortgang. Tot op heden is er binnen de GRZ geen meetinstrument beschikbaar die het fysiek functioneren in kaart brengt vanuit het perspectief van de patiënt en die tevens met een moderne psychometrische methode gevalideerd is. Het ontbreken van zo’n belangrijk instrument creëert de mogelijkheid en noodzaak om een nieuw instrument te gaan ontwikkelen.   

test