Physician assisted death: pressure on the personal boundaries of general practitioners? (WC2015-083)

Background

Starting date: 01/12/2015

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang (WZD) bevat een procedureel besluitvormingskader waarin een stappenplan is opgenomen, ter ondersteuning van zorgverleners bij de besluitvorming rond (on)vrijwillige zorg en het afbouwen van eenmaal toegepaste onvrijwillige zorg. Dit stappenplan betreft een opschalend multidisciplinair besluitvormingsmodel. In het bijzonder daar waar het gaat om de afweging van alternatieven voor onvrijwillige zorg (stap 4), alsmede om de weging van de verschillende vormen van onvrijwillige zorg (stap 5) kan onderscheid gemaakt worden tussen een afweging vanuit een professioneel perspectief en een afweging vanuit cliëntenperspectief. Op dit moment is het professionele perspectief dominant en wordt op basis daarvan invulling gegeven aan de vraag wat de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg is.

Doelstelling Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg
Het Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg richt zich op het beter betrekken van het cliëntenperspectief door middel van de ontwikkeling van een wegingskader dat, binnen het stappenplan van de WZD, als hulpmiddel voor de besluitvorming over de inzet van onvrijwillige zorg kan worden gebruikt. Het wegingskader is gericht op de groep cliënten met ernstige verstandelijke of cognitieve beperkingen, bij wie het aankomt op het ‘lezen van gedrag’, omdat directe communicatie niet of slechts beperkt mogelijk is.

Twee deelstudies
Het belevingsonderzoek Dwang in de Zorg bestaat uit 2 deelstudies die parallel aan elkaar worden uitgevoerd

1. Deel studie voor mensen met een verstandelijke beperking (VB sector)
Uitgevoerd door onderzoekers van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Universiteit Tilburg) o.l.v. prof. dr. Petri Embregts.

2. Deel studie voor mensen met dementie (PG sector)
Uitgevoerd door onderzoekers van de Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde (EMGO+ Instituut, VU Medisch Centrum) o.l.v. prof. dr. Cees Hertogh.

In het eerste deel van he Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg is literatuur- en empirisch onderzoek uitgevoerd, dat de bouwstenen heeft geleverd voor de opzet van het wegingskader. Momenteel wordt, in het tweede deel van het Belevingsonderzoek Dwag in de Zorg een proefimplementatie uitgevoerd, waarbij het wegingskader in samenwerking met de praktijk nog nader zal worden uitgewerkt.