The Meaning of Sport in Times of Health and Illness (WC2013-022 )

Background

Starting date: 01/05/2013

Sport in Tijden van Ziekte                                               

Chronisch ziek-zijn betekent vaak een inbreuk op iemands leven en identiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat sport/bewegen goed is tijdens herstel, maar niet voor alle patiënten heeft sport een positieve betekenis en ook voor sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en betekenis veranderen na ziekte. Medische adviezen die voorbij gaan aan de betekenis van sport voor patiënten zijn weinig effectief. ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een onderzoek naar de betekenis van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginterventies voor chronisch zieken. Centraal staan de verschillende typen sport-ziekte levensverhalen (“narratieven”) van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en HIV/AIDS en de interactie met betekenissen in de (sportieve) begeleiding door (para)medici. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten voor patiënten en etnografisch onderzoek (observaties bij bestaande interventieprogramma’s of andere sportieve groepsactiviteiten). Deze sociaal-wetenschappelijke benadering van de betekenis van sport in de medische context is complementair aan bestaand medisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en duurt vier jaar. Het betreft een samenwerking tussen de afdeling Metamedica van het VUmc en het Mulier Instituut, waardoor er in het onderzoeksteam reeds veel ervaring is met onderzoek in respectievelijk de zorg en de sport. Samen met een sterk maatschappelijk consortium dat bij alle fasen van het onderzoek betrokken is, beoogt deze studie een verdere verbetering van de begeleiding van chronisch zieken bij het (weer) oppakken van sportieve activiteiten na de diagnose om de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Bekijk ons introductiefilmpje:

 

Kijk voor meer informatie en verhalen ook eens op onze projectwebsite: www.stzverhalen.nl

 


 

English

Sport in Times of Illness                                                    

Being chronically ill often has a strong impact on someone’s life and identity. It is generally assumed that sport/physical activity enhances recovery and/or the quality of life. However, sport does not have a positive meaning for all patients, and opportunities and meanings may also change for sports lovers after a diagnosis. Medical advice that ignores the meaning of sport to patients has little effectiveness. ‘Sport in Times of Illnes’ is a study on the (interactive (re-)construction of) meaning of sport and physical activity for the chronically ill. Our aim is to contribute to the further refining of sport and exercise interventions for these patients. Central to this study are the various sport-illness stories (“narratives”) of people with diabetes, depression, breast cancer and HIV/AIDS, and the expertise and ideas of (allied) medical professionals giving advice and support through sport and physical activity. A cyclical narrative design is used including a questionnaire for patients, the reconstruction of patient’s sport-illness life histories, in-depth interviews with medical professionals and ethnographic case studies on narrative processes during physical interventions. Our approach is complementary to existing medical research.

This project is funded by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research and takes four years. It involves a collaborative between the VUmc/EMGO+ and the Mulier Institute, and therefore includes research expertise in both healthcare and sport. Together with a strong public consortium involved in all phases of the research, this study intends to critically examine and further improve the assistance offered to the chronically ill when (re-)approaching sporting activities after diagnosis, in order to improve their quality of life.