Vocational rehabilitation for severe mental illness. (WC2013-085)

Background

Starting date: 01/01/2014
Arbeidsparticipatie en zorg bij ernstige psychische aandoeningen moet beter
 
Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Met name mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd vindt de overheid dat meer mensen met EPA in staat zouden moeten zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces. In het verlengde daarvan hebben het UWV en de GGZ‐Nederland in 2013 een convenant getekend om hun samenwerking te verbeteren. De laatste jaren worden ook op verschillende plekken in Nederland initiatieven genomen door zowel de GGZ als de gemeentes en uitvoerende organisaties op het terrein van participatie en re‐integratie (bv. jobcoach organisaties) om deze mensen aan het werk te helpen. Die initiatieven kennen vooralsnog een wisselend succes . Een veelbelovende vorm is de Individual Placement en Support (IPS) methodiek. De effectiviteit van IPS bij deze doelgroep is in de USA en in andere landen zeer duidelijk aangetoond. In Nederland wordt deze vorm van het bevorderen van arbeidsparticipatie beperkt toegepast en is recent voor het eerst in een wetenschappelijk onderzoek door Michon et al. geëvalueerd. De uitkomst van dat onderzoek liet zien dat deze vorm inderdaad effectief is, zij het iets minder imponerend dan in de USA het geval lijkt. In die studie bleek niet dat IPS bijdroeg aan de verbetering van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven (maar ook niet tot verslechtering in die opzichten leidde). Waarom dat is zal nader dienen te wordenuitgezocht en hieraan kan dit onderzoek bijdragen.
 
Kennis verzamelen en ‐verspreiden
Dit project beoogt bestaande wetenschappelijke kennis te verzamelen en te verspreiden naar
zorgverleners en beleidsmakers om de arbeidsparticipatie van mensen met EPA te verbeteren. Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. Ten eerste zal getracht worden om de mate van arbeidsparticipatie van mensen met EPA, en van daarop gericht interventies en beleid in Nederland in kaart te brengen, en af te zetten tegen die in andere landen op basis van de OECD database wat de mogelijkheid tot benchmarking met andere landen oplevert. Gemeenten, UWV en zorgverzekeraars kunnen dit gebruiken voor het verbeteren van beleid. Ten tweede zal op een systematische en transparante wijze de huidige stand van de wetenschap, op het gebied van effectieve interventies voor het bevorderen van arbeidsparticipatie bij mensen met EPA in kaart worden gebracht. Er zal daarbij ook een overzicht worden gegeven op welk deelgebied er nog onvoldoende kennis beschikbaar is. Te denken valt aan de specifieke kenmerken van de doelgroep, de omstandigheden waarin de interventie plaatsvindt ter bevordering van de arbeidsparticipatie en de mate van samenwerking door de verschillende stakeholders waarmee of waarover wel of geen ervaring en kennis is opgedaan. Dit overzicht kan direct gebruikt worden door zorgverleners voor
het gericht inzetten of indiceren van effectieve interventies bij mensen met EPA in Nederland,
waardoor de beschikbare middelen efficiënter kunnen worden benut.